Kontaktai

Taikos g. 81, LT-05217, Vilnius

rastine@vmbg.lt

(8 5) 242 1611

Vaiko gerovės komisija Pradžia » Paslaugos » Vaiko gerovės komisija Vaiko gerovės komisija Pradžia » Paslaugos » Vaiko gerovės komisija Vaiko gerovės komisija Pradžia » Paslaugos » Vaiko gerovės komisija Vaiko gerovės komisija Pradžia » Paslaugos » Vaiko gerovės komisija

Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos vaiko gerovės komisija

Komisijos pirmininkė

Rūta Sodeikienė – neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja;

Nariai

Vida Usnienė – psichologė;
Erika Valiulytė – socialinė pedagogė;
Ramunė Steponavičienė – chemijos mokytoja;
Birutė Valatkevičienė – fizinio ugdymo mokytoja;
Vilniaus aps. VPK, Vilniaus m. 6-o PK pareigūnas (-ai).

VGK veiklos priemonių planas

Informacija

Apie vaiko gerovės komisiją

Vaiko gerovės komisija organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, teikią švietimo pagalbą, pritaiko švietimo programas mokiniams ir atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Tikslas:

Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą mokykloje, krizių valdymą, švietimo pagalbos teikimą ir programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

 

Uždaviniai:  

  1. Siekti, kad mokyklos bendruomenė kuo aktyviau įsitrauktų į prevencinį darbą mokykloje.
  2. Organizuoti įvairius prevencinius renginius, susitikimus, paskaitas, seminarus aktualiomis temomis.
  3. Analizuoti mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, nelankymo ar nenoro lankyti mokyklą, mokinio pareigų nevykdymo atvejus.
  4. Organizuoti pagalbą mokiniui, mokytojui, teisėtiems vaiko atstovams pagal įstatymą.
  5. Atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą.
  6. Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo, socialiniais ir kitais klausimais.
  7. Bendradarbiauti su tėvais (globėjais, rūpintojais visais jiems iškilusiais klausimais.
  8. Vykdyti krizių valdymą mokykloje.

Kitos paslaugos